Regulamin zawodów


REGULAMIN ZAWODÓW

GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” – Edycja V, 2021


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

I. Nazwa wydarzenia

GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę”

II. Charakter i formuła

Cykl rajdów dla amatorów kolarstwa szosowego i miłośników jazdy na rowerze. Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny, co oznacza, że najważniejsza jest wspólna zabawa i przyjazna atmosfera, a szybkość i rywalizacja mają drugorzędne znaczenie.

III. Czas i miejsce

Teren całej Polski, III-IX 2021 r. (zgodnie z ogólnie dostępnym Harmonogramem)

IV. Cel

 • współdzielenie rowerowych pasji,
 • konsekwentna popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,
 • połączenie idei współzawodnictwa i rekreacji poprzez organizowanie sportowej rywalizacji na terenach atrakcyjnych przyrodniczo,
 • odkrywanie walorów turystycznych, różnorodności oraz wyjątkowości krain i regionów Polski – również na tle obszarów zagranicznych,
 • promowanie zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności fizycznej,
 • promowanie zasad fair-play w sporcie powszechnym i turystyce.

V. Oficjalna strona Zawodów i kontakt

www.rajdydlafrajdy.pl

hello@rajdydlafrajdy.pl

VI. Organizator

RBK Sports & Management Karol Koneczny

ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja eRBeKa

VII. Pojęcia i definicje

1. W niniejszym Regulaminie oraz pozostałych materiałach organizacyjnych używane są różne terminy o podobnym bądź tożsamym znaczeniu, np. Uczestnik / Zawodnik, Udział / Uczestnictwo, Zapisy / Rejestracja, Zawody / Impreza / Wydarzenie, Cykl / Edycja, Rajd / Etap, etc. Określenia te mogą być stosowane zamiennie, zgodnie z ich powszechnym znaczeniem, bez wynikających z tego szczególnych konsekwencji.

2. Natomiast pod pojęciem STRON rozumie się Organizatora oraz osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację zawodów, Uczestników, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Trzecie.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

I. GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” jest wydarzeniem ogólnodostępnym, niemniej do wzięcia udziału należy spełnić kilka warunków:

 • wypełnić formularz rejestracyjny,
 • uregulować opłatę startową,
 • posiadać sprawny technicznie rower oraz kask sztywny,
 • mieć ukończone 18 lat (Niepełnoletni mogą startować za zgodą Rodziców ORAZ pod opieką innego dorosłego Uczestnika)
 • posiadać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego (Niepełnoletnich obowiązuje karta rowerowa),
 • w dniu Rajdu okazać aktualny dokument tożsamości i oświadczyć brak przeciwwskazań zdrowotnych (w rajdzie nie mogą brać udziału osoby z podejrzeniem lub objawami wirusa COVID-19, ani podlegające kwarantannie).

II. Rejestracja

Rejestracja dostępna jest przez platformę […info wkrótce!…], a jej prawidłowe przeprowadzenie  potwierdzane jest wiadomością e-mail (prosimy sprawdzać SPAM). Dokonanie zgłoszenia oznacza wstępną rezerwację miejsca na Liście Startowej, natomiast potwierdzeniem tego miejsca jest wniesienie Opłaty Startowej.

Zapisy na poszczególne rajdy kończą się na tydzień przed startem. Po tym terminie rejestracja będzie możliwa tylko w miejsce osoby rezygnującej (to samo dotyczy rejestracji w dniu zawodów). W razie wątpliwości prosimy o wiadomości e-mail / Messenger.

Co do zasady, w ostatnim tygodniu przed rajdem w dokonanych zapisach nie można wprowadzać już zmian. W wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe za zgodą Organizatora i objęte dodatkową opłatą 20 zł.

Podczas poszczególnych rajdów obowiązuje domyślny limit 150 Uczestników, a w grupie Frajdowców-Szybkościowców na dystansie sportowym – 45 osób.

Powyższe zapisy częściowo nie mają zastosowania dla Uczestników startujących w ramach Pakietu GrandPrix.

III. Opłata Startowa

1. Pojedyncze starty można opłacać za pomocą dostępnego przy rejestracji serwisu płatności elektronicznych. Wszystkich rodzajów opłat można natomiast dokonywać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (nr konta: 46 1140 2004 0000 3402 7662 7528). Uwaga – konto będzie aktywne od 1 marca!

2. Kolejność dokonania zapisu (a potem wniesienia opłaty) może decydować o kolejności na starcie w ramach wybranej Grupy Startowej (por. § 3).

3. Opłata Startowa zależna jest od momentu jej uiszczenia i wynosi:

a) za udział w pojedynczym Rajdzie:

– 80 zł => dla pierwszych 50 osób,

– 95 zł => dla drugich 50 osób,

– 110 zł => dla kolejnych Uczestników oraz dla opłat wnoszonych na 7-14 dni przed startem;

b) za Pakiet Grand Prix (obejmuje 4 starty i „bonusy”):

– 280 zł => dla pierwszych 50 osób,

– 300 zł => dla kolejnych Uczestników;

c) za udział w drugim i kolejnych rajdach (bez ponownego przydzielenia numeru i upominku startowego):

– 70 zł => dla Uczestników „jednorazowych”,

– 60 zł => dla Uczestników Grand Prix (licząc od 5. startu).

Ponowne przydzielenie numeru startowego wiąże się z opłatą 5 zł.

!! Przy zapisach do końca lutego i wpłacie do 5 marca obowiązuje promocja 75 zł/rajd i 260 zł/Pakiet !!


4. W ramach Opłaty Startowej Uczestnik otrzymuje:

 • pakiet startowy (indywidualny numer z chipem oraz jeden z wybranych upominków startowych),
 • zorganizowany przejazd po wytyczonej i oznaczonej trasie,
 • świetną zabawę i możliwość sportowej rywalizacji,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • wsparcie techniczno-organizacyjne,
 • bufet po ok. 2/3 trasy (przykładowy zestaw: woda/napój izotoniczny, batoniki, banany),
 • posiłek regeneracyjny po zakończeniu rajdu,
 • pamiątkowy medal,
 • atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia – nie tylko dla najszybszych Zawodników!
 • dostęp do bogatej kolekcji zdjęć i filmików,  a także relację i komplet wyników.

5. Pakiet Grand Prix obejmuje dodatkowo:

 • prawo wyboru numeru startowego (jednego na całą Edycję, z możliwością prolongaty na kolejne),
 • pierwszeństwo w Grupach Startowych (por. § 3),
 • niższe ceny startów,
 • pamiątkowy medal indywidualny po zakończeniu całej Edycji,
 • możliwość dowolnego wyboru, a następnie przenoszenia wybranych startów w ramach Edycji rocznej (pod warunkiem zgłoszenia wiadomością e-mail min. 7 dni przed rajdem),
 • możliwość zmiany dystansu lub Grupy Startowej do 3 dni po zamknięciu zapisów,
 • gwarancję startu w wybranej Grupie Startowej mimo pojawienia się limitów uczestnictwa.

6. Oprócz wymienionych powyżej, mogą mieć miejsce świadczenia dodatkowe, które podczas poszczególnych rajdów mogą się różnić.

7. Mamy świadomość potrzeby zorganizowania dodatkowego bufetu na dystansie podróżniczym. Ponieważ prawdopodobnie nie będzie możliwości przeprowadzenia tego w identyczny sposób dla wszystkich 16 rajdów, dlatego organizacja takiego punktu będzie każdorazowo uzależniona od specyfiki danego rajdu i osobno komunikowana. Drugi bufet nie jest ujęty w opłacie startowej i w zależności od ustaleń może wymagać dopłaty kilku złotych.

8. Uczestnikom przysługuje prawo do rezygnacji ze startu. Jeśli zostanie to zgłoszone min. 14 dni przed terminem startu, wniesiona opłata zostanie w całości zwrócona (za wyjątkiem 2% pobieranych przez operatora płatności).

IV. Wyposażenie Zawodnika

1. ROWER – musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden hamulec oraz nie może zawierać elementów stanowiących zagrożenie dla innych Uczestników. Nie ma wymogu posiadania roweru szosowego – udział w rajdzie można wziąć na dowolnym typie roweru.

2. KASK SZTYWNY – stanowi obowiązkowy element wyposażenia nie tylko na starcie, ale w trakcie całego przejazdu (pod rygorem kary czasowej, punktowej, lub dyskwalifikacji).

V. W dniu Rajdu:

1. Uczestnicy odbierają pakiety startowe i – po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości – podpisują się na liście startowej (co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów oraz oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych). W tym celu należy pojawić się w Biurze Zawodów 45-100 minut przed godziną startu podaną w Programie Rajdu.

2. W przypadku osób NIEPEŁNOLETNICH wymagana jest pisemna zgoda Rodzica lub Opiekuna Prawnego, karta rowerowa oraz wskazanie Opiekuna podczas Rajdu. Takim Opiekunem może zostać osoba, która: ukończyła 24 lata, jest Uczestnikiem Rajdu oraz wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie opieki nad Niepełnoletnim.

3. Otrzymany numer startowy należy przymocować WYŁĄCZNIE z przodu przed kierownicą – tak, aby był dobrze widoczny.

VI. Ograniczenia w uczestnictwie i rywalizacji sportowej

1. Ponieważ w aspekcie rywalizacji sportowej niniejsze Zawody dedykowane są osobom uprawiającym kolarstwo hobbystycznie, dlatego wprowadza się pewne ograniczenia wobec Uczestników, którzy posiadają:

a) aktualną licencję zawodniczą,

b) rowery wspomagane elektrycznie lub w jakikolwiek inny sposób.

W imię zasad fair-play, w/w Uczestnicy powinni uszanować charakter Zawodów – tym bardziej, że nie będą uwzględniani w rywalizacji o czołowe lokaty w otwartej klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu (zasady punktacji opisane są szczegółowo w osobnym regulaminie).

2. Powyższe nie wyklucza z otrzymania nagród specjalnych czy dodatkowych.

3. Podanie przez Uczestnika podczas rejestracji nieprawdy w przedmiotowym zakresie powoduje skutki o charakterze cywilno-prawnym – w pierwszej kolejności dyskwalifikację oraz poinformowanie organizacji wydającej licencję.


§ 3. CHARAKTER I FORMUŁA RAJDÓW / DOSTĘPNE TRASY

1. Rajdy rozgrywane w ramach Cyklu mają charakter sportowo-rekreacyjny i krajoznawczy. Nie są to regularne wyścigi, dlatego pierwiastek sportowej rywalizacji czy chęć zwycięstwa nie powinny przesłaniać idei czerpania frajdy ze wspólnej jazdy na rowerze. Jest to o tyle istotne, że organizacja i przeprowadzenie Rajdów przygotowane są właśnie pod tym kątem. Aby więc impreza jak najlepiej się udała, Uczestnicy proszeni są o uwzględnienie jej charakteru i dopasowanie do jej specyfiki.

2. Rajdy odbywają się na drogach asfaltowych, o możliwie najlepszej jakości i przy możliwie najmniejszym natężeniu ruchu drogowego. W zależności od ulubionego tempa i sposobu jazdy oraz oceny własnych możliwości, na etapie rejestracji należy wybrać jeden z 3 dystansów, a w ramach Trasy Sportowej – dodatkowo jedną z grup szybkościowych:

a) Trasa Podróżnicza (dystans 150-200 km, limit czasu 7-9h). Trasa „wydłużona”, w założeniu o bardziej towarzysko-krajoznawczym, ale też i sportowo-wytrzymałościowym charakterze. Przewidujemy tu pełnoprawne podium i nagrody, a także osobną punktację do Klasyfikacji Generalnej cyklu.

b) Trasa Sportowa (dystans 100-130 km, limit czasu 5-6h). Trasa podstawowa, „dla wszystkich” – może zostać potraktowana w sposób bardziej sportowy, ale również czysto rekreacyjny. Dla każdej z poniższych grup przewidujemy osobne podium i nagrody, natomiast miejsca i punkty do Klasyfikacji Generalnej liczone są łącznie dla całego dystansu:

=> Frajdowcy-Szybkościowcy (tempo najwyższe – przeważnie powyżej 33 km/h),

=> Zapaleni Frajdowcy (tempo szybkie – przeważnie w granicach 27-33 km/h)

=> Frajdowcy Rekreacyjni (tempo najspokojniejsze, przeważnie ok. 22-27 km/h)

c) Trasa Rekreacyjna (dystans 70-90 km, tempo ok. 20-25 km/h). Trasa dedykowana Frajdowcom Rekreacyjnym, którzy nie czują się na siłach lub z jakichś powodów nie chcą pokonywać dystansu „podstawowego”. Nie prowadzimy tu jakiejkolwiek rywalizacji sportowej, więc kolejność na mecie nie ma znaczenia – za prawidłowe ukończenie wszyscy otrzymują tę samą liczbę punktów. Przewidujemy upominki, które będą wręczane losowo.

Co do zasady, start Trasy Podróżniczej przewidziany jest na g. 9:30 (rejestracja od 8:30). Natomiast start Trasy Sportowej i Rekreacyjnej przewidziany jest od g. 11 (rejestracja od 9:30).

3. Ze względu na przepisy ruchu drogowego, przewidywany jest podział na Grupy Startowe – zgodnie z wyborem podanym podczas rejestracji. Jeśli zajdzie potrzeba utworzenia podgrup – kwalifikacja odbędzie się na podstawie kolejności zapisów i wniesienia opłaty startowej. Grupy będą wypuszczane na trasę w niewielkich odstępach czasowych, w następującej kolejności: Frajdowcy-Szybkościowcy (pakiet GrandPrix) => Frajdowcy-Szybkościowcy => Zapaleni Frajdowcy (pakiet GrandPrix) => Zapaleni Frajdowcy => Frajdowcy Rekreacyjni (pakiet GrandPrix) => Frajdowcy Rekreacyjni => Frajdowcy Rekreacyjni – dystans MINI.

Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę, że kolejność wyjazdu na trasę nie powinna mieć większego wpływu na końcowe wyniki – Organizatorzy dołożą starań, by w miarę upływu dystansu Uczestnicy jadący w podobnym tempie mieli okazję się przegrupować i połączyć (posłuży temu m.in. obowiązkowy postój na Bufecie, ewentualnie wykorzystanie któregoś z punktów kontrolnych trasy). W założeniu leży bowiem umożliwienie finiszu w warunkach jak w zawodach ze startu wspólnego.

Równocześnie może się zdarzyć – choć ma to miejsce bardzo rzadko – że Uczestnika czy Grupę zatrzyma sytuacja drogowa (np. sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, roboty drogowe, etc.), ale również zwykła awaria roweru. Na różne sytuacje należy być przygotowanym, ale nie na wszystkie jest gotowe rozwiązane. O ewentualnych zakłóceniach prosimy informować – czy to na bufecie, czy na linii mety.


§ 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKI ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Rajdy odbywają się w otwartym ruchu drogowym, co wymaga od Uczestników znajomości i bezwzględnego przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, zachowania zasady ograniczonego zaufania oraz zwiększonej ostrożności, szczególnie podczas jazdy w kolumnie rowerowej, wyprzedzania (ale również bycia wyprzedzanym), na odcinkach trudniejszych technicznie (zjazdy, zwężenia), w rejonie skrzyżowań czy w rejonie ruchu pieszych. Należy poruszać się prawą stroną jezdni, a wyprzedzać lewą. Przy grupach min. 6-osobowych rekomendujemy jazdę dwójkami, niemniej każdorazowo należy to dostosować do panującej sytuacji drogowej.

2. Ponieważ bezpieczeństwo Uczestników jest priorytetowe, pod rygorem dyskwalifikacji zabrania się zachowań stwarzających ryzyko kolizji czy wypadku, w szczególności manewrów nagłych (zajeżdżanie drogi, hamowanie), przepychania, przekraczania osi jezdni (jazdy „pod prąd”), jazdy po chodnikach, nieustąpienia pierwszeństwa, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, etc.  

Rygorem dyskwalifikacji objęte są również wszelkie próby wykorzystania sytuacji drogowej do stworzenia sobie przewagi względem współuczestników. Przez obszary wzmożonego ruchu pieszych, skrzyżowania, miejsca zmiany kierunku jazdy należy przejeżdżać przestrzegając przepisów kodeksu drogowego i z zachowaniem maksymalnej ostrożności zarówno względem współuczestników, jak i pozostałych użytkowników dróg. Elementy sportowej rywalizacji (takie jak np. inicjowanie ucieczek czy narzucanie wysokiego tempa jazdy) dopuszczalne są WYŁĄCZNIE z zachowaniem zasad fair-play i w obiektywnie bezpiecznych warunkach.

3. Trasa Rajdu projektowana i przygotowana jest w taki sposób, aby okoliczności otwartego ruchu drogowego nie były specjalnie uciążliwe ani dla Uczestników rajdu, ani dla innych użytkowników dróg (wysoka płynność przejazdu – jak najmniej skrzyżowań z ustępowaniem pierwszeństwa, minimalna ilość sygnalizacji świetlnych, zamykanych przejazdów kolejowych, etc.). Zdarza się, że niektóre odcinki będą poprowadzone w ruchu ograniczonym bądź zamkniętym – zostanie to oznaczone w opisie poszczególnych etapów.

4. Trasa Rajdu wytyczona jest drogami asfaltowymi o możliwie najlepszej jakości nawierzchni. Należy jednak uwzględnić, że mogą się też zdarzać odcinki w pogorszonym stanie.

5. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z mapą zawodów i poruszać tylko po wytyczonej trasie. Mapy, opisy i kluczowe punkty trasy dostępne są na podstronie danego rajdu w serwisie www.rajdydlafrajdy.pl. Ponadto, na profilu RajdyDlaFrajdy.pl w aplikacji Strava udostępniane są mapy w wersji cyfrowej (pliki .gpx).

6. Podczas sprintu finiszowego Zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy, na swoim pasie ruchu.

7. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać po sobie śmieci – worki i pojemniki na odpady dostępne są w strefie bufetu oraz startu i mety Zawodów.

8. Stosowanie przystawek czasowych na kierownicę (tzw. lemondek) jest dozwolone, ale podlega ograniczeniom: a) jest wykluczone w grupie Frajdowców-Szybkościowców, b) wymaga zachowania dodatkowej ostrożności, c) jest możliwe tylko podczas jazdy indywidualnej lub na czele grupy – podczas jazdy w środku grupy jest zabronione, a dłonie powinny spoczywać na klamkach hamulcowych.

9. Zabrania się korzystania z pomocy pojazdów towarzyszących w trakcie jazdy. W przypadku awarii bądź podobnego zdarzenia – ale również chęci pobrania dodatkowych napojów, jedzenia, wymiany odzieży itp. – dopuszcza się wsparcie pojazdu innego niż Organizatora, ale wymaga to bezpiecznego zatrzymania się na poboczu, a pojazd towarzyszący nie może w żaden sposób ingerować czy zakłócać przejazdu pozostałych Uczestników. Ponadto – pojazdy towarzyszące obowiązane są zachować min. 60-80 m odstępu od któregokolwiek z Uczestników.

10. Zakończenie Rajdu następuje po minięciu mety przez ostatniego z Uczestników, albo po przekroczeniu limitu czasowego. Co do zasady „linia mety” kończy pracę ok. 17, a „baza rajdu” – ok. 18. Godziny te mogą ulec przesunięciu w zależności od charakteru trasy, jak również przebiegu Rajdu czy warunków na trasie. Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasowym może zostać sklasyfikowany jako ten, który etapu nie ukończył, lub ukończył go nieprawidłowo.

11. W przypadku decyzji o wycofaniu się w trakcie Zawodów Uczestnik proszony jest powiadomić o tym fakcie Organizatora wysyłając SMS na podany numer telefonu kontaktowego.


§ 5. POMIAR CZASU

Ze względu na wieloetapowy i rozłożony w czasie charakter Zawodów, Organizator przewiduje możliwość stosowania różnych metod pomiaru czasu (łącznie bądź zamiennie), m.in.:

 • klasycznej – na podstawie różnicy czasu odnotowanego na starcie i na mecie,
 • geolokalizacyjnej – na podstawie sygnału przekazywanego za pomocą urządzenia GPS, wgranej trasy przejazdu i aplikacji służącej do odczytu śladu trasy oraz wyników,
 • elektronicznej – np. za pomocą chipów sygnalizacyjnych i bramek pomiarowych zlokalizowanych na starcie, na mecie i w punktach kontrolnych.

W edycji 2021 metodą podstawową będzie pomiar elektroniczny. Niemniej stosowanie pomiaru czasu ma przede wszystkim charakter pomocniczy i weryfikacyjny – o osiągniętym miejscu decyduje bowiem kolejność przejazdu przez linię mety.

Przewidujemy natomiast wykorzystanie mierzonego czasu jako pomoc przy ustalaniu klasyfikacji OPEN, która ma na celu przydzielenie Zawodnikom punktów w Klasyfikacji Generalnej. Dla przykładu – jeśli Uczestnik wystartuje np. z grupą Frajdowców-Szybkościowców (wcześniejszą), a ukończy z grupą Zapalonych Frajdowców (późniejszą), to w klasyfikacji OPEN znajdzie się za nimi.

Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zastosowania pomiaru czasu jako metody ustalenia poszczególnych klasyfikacji – w takich przypadkach będzie to oczywiście osobno komunikowane.


§ 6. ZASADY PUNKTACJI I WYNIKI

1. O klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu decyduje kolejność przejazdu przez linię mety (z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w §5 powyżej).

2. O klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix decyduje suma punktów zdobytych za udział oraz za miejsca osiągnięte w poszczególnych Rajdach.

3. Osiągnięte wyniki weryfikowane są przez Komisję Sędziowską (uwzględnia ona ewentualne kary, wykluczenia, odwołania) i podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora.

4. Wstępne wyniki i klasyfikacje publikowane będą na […info wkrótce!…], natomiast zweryfikowane – na stronie Organizatora (www.rajdydlafrajdy.pl). Ponadto – pod warunkiem wprowadzenia podczas rejestracji poprawnego numeru telefonu – wynik indywidualny zostanie przesłany Uczestnikowi wiadomością SMS.

5. Pełne zasady punktacji przedstawione są szczegółowo w osobnym regulaminie.


§ 7. NAGRODY

Organizator przewiduje 2 zasadnicze kategorie nagród:

1. Nagrody przyznawane w poszczególnych Rajdach:

a) za zajęcie miejsc I-III na Dystansie Podróżniczym, na Dystansie Sportowym (w każdej z kategorii osobno) oraz wśród Pań

b) upominki i wyróżnienia specjalne (np. dla Seniorów, dla Juniorów, dla Frajdowców Rekreacyjnych, fair play)

c) upominki losowane wśród wszystkich Uczestników.

2. Nagrody w klasyfikacji generalnej Grand Prix:

a) za zajęcie miejsc I-III:

I miejsce – o wartości 3.500 zł

II miejsce – o wartości 2.500 zł

III miejsce – o wartości 1.500 zł

b) upominki i wyróżnienia specjalne.

Ponadto, wszyscy Zawodnicy otrzymują upominki wybrane w ramach „pakietu startowego” oraz pamiątkowe medale za udział w każdym z rajdów (w kształcie województwa, którego rajd dotyczy). Z kolei Uczestnicy startujący w ramach Pakietu GrandPrix oraz ci, którzy przejechali min. 4 rajdy, otrzymują także pamiątkowe medale imienne za aktywny udział w całej edycji.

Wszystkie nagrody mają charakter rzeczowy, najczęściej w postaci strojów kolarskich czy akcesoriów i sprzętu sportowo-turystycznego. Nagrody „etapowe” mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych rajdach.

W przypadku nagród głównych, podane wartości są przybliżone i uwzględniają kwotę podatku dochodowego od wygranych w zawodach sportowych w wysokości 10%. Istnieje możliwość zamiany tych nagród na nagrodę pieniężną, ale wówczas jej wartość ulega obniżeniu o 25%.


§ 8. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą. Podanie nieprawdy może skutkować dyskwalifikacją oraz powstaniem roszczeń cywilno-prawnych.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach – aktualność tych oświadczeń Uczestnik potwierdza podpisując się w dniu Rajdu na liście startowej. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz różnymi czynnikami ryzyka – w tym ryzyka wypadku i jego konsekwencji fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tym samym Uczestnik oświadcza, że w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób w jego imieniu zaangażowanych w przeprowadzenie i organizację zawodów.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Organizatorowi oraz osobom trzecim. Uczestnicy nie są dodatkowo ubezpieczeni przez Organizatora – ubezpieczenie OC/NW Rowerzysty nie jest obowiązkowe, aczkolwiek zalecane (należy je wykupić osobno).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika, osób mu towarzyszących lub osób trzecich. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu Uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

6. Organizator oraz wszystkie osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w czasie Rajdu zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz korzystanie w celach informacyjnych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Stosowanie przez Organizatora przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa osobny dokument.

Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie swoich danych osobowych podczas ogłaszania wyników oraz ich publikacji na stronach Zawodów, a także na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach takich jak galerie zdjęć, video czy relacje z Rajdów.

2. Cykl Grand Prix Amatorów na Szosie odbywa się według ustalonego harmonogramu Edycji rocznej. W wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, ekstremalne warunki atmosferyczne, krytyczne przeszkody techniczno-organizacyjne) poszczególne etapy mogą być odwołane lub przesunięte na inny termin. W takim przypadku Uczestnikom przysługuje zwrot opłaty startowej lub przeniesienie jej na inny termin.

3. Mając na uwadze cel i charakter Zawodów, Uczestnicy proszeni są o przyjazne i kulturalne zachowanie, prezentowanie postawy fair-play oraz współtworzenie rekreacyjno-sportowej atmosfery. Przypadki niewłaściwego zachowania będą kwitowane przyspieszonym podziękowaniem za udział w imprezie.

4. Wszelkie interpretacje tego i pozostałych regulaminów oraz decyzje w sprawach spornych Organizator zobowiązuje się podejmować w duchu sportowej rywalizacji, z uwzględnieniem okoliczności, argumentów Stron oraz racjonalnych przesłanek, a w konsekwencji – w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Uczestników. Uczestnicy proszeni są o uszanowanie tych decyzji.

5. W związku z występowaniem stanu epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 zabrania się udziału w rajdzie osobom z podejrzeniem lub objawami choroby COVID-19, jak również podlegającym kwarantannie. Ponadto, w czasie trwania wydarzenia Uczestników obowiązują aktualne przepisy krajowe dotyczące m.in. gromadzenia się czy zachowania bezpiecznego dystansu (w szczególności w czasie przed i po zakończeniu samego rajdu).

Udanej zabawy!

Kraków, 1 lutego 2021 r.

/-wersja robocza-/

RBK Sports & Management