Zasady Punktacji


Zasady Punktacji Cyklu GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem Przez Polskę”

(Edycja 2021)

W trakcie pojedynczego rajdu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznawane są za uczestnictwo (1) i za osiągnięte miejsce (2). W niektórych sytuacjach punkty mogą zostać przyznane dodatkowo, odebrane lub skorygowane (3, 4, 5).

Suma zebranych punktów przełoży się na miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix. Warunkiem zaliczenia do Klasyfikacji Generalnej jest udział w min. 25% rajdów organizowanych w ramach całorocznej Edycji (6).

W 2021 r. rajdy będą rozgrywane na 3 dystansach: podróżniczym (150-200 km), sportowym (100-130 km) i rekreacyjnym (70-90 km).


1.Punkty za uczestnictwo

Co do zasady, za wzięcie udziału i prawidłowe ukończenie rajdu przyznawane jest łącznie 50 punktów:

a) start – 25 pkt.,

b) prawidłowe ukończenie rajdu na dystansie podróżniczym i sportowym – 25 pkt.

c) prawidłowe ukończenie rajdu na dystansie rekreacyjnym – 15 pkt.

Ponieważ jednak zdarzają się sytuacje losowe (awarie, złe samopoczucie, pomylenie trasy itp.) mogą też zostać przyznane punkty za nieukończenie lub nieprawidłowe ukończenie (por. 3a poniżej).


2. Punkty za osiągnięte miejsce
przyznawane są wyłącznie Uczestnikom, którzy przejechali i ukończyli rajd w sposób prawidłowy. Punkty te przyznawane są osobno na dystansie sportowym (po złączeniu wszystkich kategorii szybkościowych w jedną klasyfikację OPEN) i osobno na dystansie podróżniczym, natomiast na dystansie rekreacyjnym nie są przyznawane.

a) miejsce 1 – 50 pkt.

b) miejsce 2 – 45 pkt.

c) miejsce 3 – 40 pkt.

d) miejsce 4-6 – 35 pkt.

e) miejsce 7-10 – 30 pkt.

f) miejsca 11-20 – 25 pkt.

g) miejsca 21-30 – 20 pkt.

h) miejsca 31-40 – 15 pkt.

i) miejsca 41-50 – 10 pkt.

j) miejsca 51-60 – 5 pkt.

k) miejsca 61 i poniżej – 0 pkt.


2’.
Jeżeli liczba startujących na dystansie podróżniczym wynosi mniej niż 60% startujących na dystansie  sportowym (lub odwrotnie), to wówczas punktacja wynosi:

a) miejsce 1 – 40 pkt.

b) miejsce 2-3 – 35 pkt.

c) miejsce 4-6 – 30 pkt.

d) miejsce 7-10 – 25 pkt.

e) miejsca 11-20 – 20 pkt.

f) miejsca 21-30 – 15 pkt.

g) miejsca 31-40 – 10 pkt.

h) miejsca 41-50 – 5 pkt.

i) miejsca 51 i poniżej – 0 pkt.


2”. Osobna klasyfikacja punktowa prowadzona jest również dla Pań

a) miejsce 1 – 40 pkt.

b) miejsce 2 – 30 pkt.

c) miejsce 3 – 25 pkt.

d) miejsce 4 – 20 pkt.

e) miejsce 5 – 15 pkt.

f) miejsce 6-10 – 10 pkt.

g) miejsca 11-20 – 5 pkt.

h) miejsca 21 i poniżej – 0 pkt.

W przypadku zajęcia przez którąś z Pań wysokiego miejsca wg kryteriów OPEN – liczy się miejsce z wyższą ilością punktów (np. w przypadku I lub II miejsca OPEN przyznane zostanie odpowiednio 50 lub 45 pkt.)


3. Punkty dodatkowe, punkty ujemne, kary, inne postanowienia

W zależności od przebiegu Zawodów, w gestii Organizatora (w tym na wniosek Sędziów, Uczestników czy osób trzecich) pozostaje możliwość skorygowania liczby przyznanych punktów. Takie działanie ma jednak charakter szczególny i może mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:

a) nieukończenie bądź nieprawidłowe ukończenie rajdu – 0-20 pkt. (zamiast 25),

b) prezentowanie postawy fair-play bądź inne zachowanie godne uhonorowania – do +10 pkt.,

c) prezentowanie niewłaściwej postawy, niesportowe zachowanie, łamanie zasad regulaminu, kodeksu drogowego etc. – do -10 pkt. lub odebranie punktów za osiągnięte miejsce,

d) zakłócanie przebiegu zawodów, utrudnianie pracy Organizatorom, ciężkie naruszenie regulaminu, kodeksu drogowego lub inne wyjątkowo niesportowe zachowanie – wykluczenie z Zawodów.


4. Uczestnicy posiadający rowery elektryczne lub wspomagane dodatkowo w jakikolwiek inny sposób
nie mogą brać udziału w sportowej rywalizacji (punkty za osiągnięte miejsce nie są przyznawane). W imię zasad fair-play – ich uczestnictwo powinno mieć charakter rekreacyjny.


5. Uczestnicy posiadający licencję zawodniczą
(np. masters) także powinni uwzględnić rekreacyjny charakter Zawodów – tym bardziej, że podlegają pewnym ograniczeniom. W przypadku zajęcia czołowej lokaty, w otwartej klasyfikacji końcowej Rajdu będą przesuwani na koniec grupy, w której przyjechali na metę (przynajmniej poza podium). Niemniej w sytuacji zajęcia któregoś z trzech pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni okolicznościowym upominkiem oraz uhonorowani wraz ze Zwycięzcami Rajdu.


6. Klasyfikacja Generalna Grand Prix

Klasyfikacja Generalna powstaje na bieżąco, poprzez systematyczne sumowanie punktów przyznawanych podczas poszczególnych Rajdów.

Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie rajdów (od 1 do 16). Niemniej warunkiem zaliczenia do Klasyfikacji Generalnej jest uprawnienie do uczestnictwa w min. 25% zawodów zaplanowanych w ramach całorocznej edycji Grand Prix, tj. przynajmniej w 4 rajdach. Aby więc regularnie znajdować się na liście Klasyfikacji Generalnej, należy po etapach 1-4 mieć na koncie min. 1 start, po etapach 5-8 – min. 2 starty, po etapach 9-12 – min. 3 starty, a po etapach 13-16 – min. 4 starty. Oczywiście, większa liczba startów oznacza wyższe miejsce i większą szansę na sukces w całym cyklu Grand Prix.

Uczestnikom zarejestrowanym w ramach Pakietu Grand Prix udział w Klasyfikacji Generalnej przysługuje bez dodatkowych warunków.

W zależności od przebiegu Cyklu, Organizator może w ramach prowadzonej Klasyfikacji dokonywać podziału na podklasyfikacje, np. ze względu na wiek czy zadeklarowaną Grupę Szybkościową.