Zasady Punktacji


Zasady Punktacji Cyklu GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem Przez Polskę”

W trakcie pojedynczego rajdu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznawane są za uczestnictwo (1) i za osiągnięte miejsce (2). W niektórych przypadkach punkty za miejsce nie są przyznawane (3), a w szczególnych sytuacjach mogą zostać przyznane dodatkowo, skorygowane lub odebrane (4).

Suma zebranych punktów przełoży się na miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix. Warunkiem zaliczenia do Klasyfikacji Generalnej jest udział w min. 25% rajdów organizowanych w ramach całorocznej Edycji (5).

1. Punkty za uczestnictwo
Co do zasady, za wzięcie udziału i prawidłowe ukończenie rajdu przyznawane jest łącznie 50 punktów:
a) start – 25 pkt.,
b) prawidłowe ukończenie rajdu – 25 pkt.

Ponieważ jednak zdarzają się sytuacje losowe (awarie, złe samopoczucie, pomylenie trasy itp.) mogą też zostać przyznane punkty za nieukończenie, nieprawidłowe ukończenie lub ukończenie w wersji MINI – por. 4a i 4b) poniżej.

2. Punkty za osiągnięte miejsce przyznawane są wyłącznie Uczestnikom, którzy przejechali i ukończyli rajd w sposób prawidłowy. Bez względu na ilość startujących punkty wynoszą:
a) miejsce 1 – 50 pkt.
b) miejsce 2 – 45 pkt.
c) miejsce 3 – 40 pkt.
d) miejsce 4 – 35 pkt.
e) miejsce 5 – 30 pkt.
f) miejsca 6-10 – 25 pkt.
g) miejsca 11-15 – 20 pkt.
h) miejsca 16-20 – 15 pkt.
i) miejsca 21-30 – 10 pkt.
j) miejsca 31-50 – 5 pkt.
k) miejsca 51 i poniżej – 0 pkt.

2’. W zależności od panujących warunków, okoliczności i aktualnej danego dnia sytuacji, dopuszcza się możliwość rozegrania rajdu w formule „GranTurismo”, która ma charakter wspólnego przejazdu trasy. Wówczas punkty nie są przyznawane za osiągnięte miejsce, a w zależności od upływu czasu przejechania linii mety w stosunku do pierwszego Uczestnika (Uczestników):
a) w ciągu 5 minut – 25 pkt.
b) w ciągu 15 minut – 15 pkt.
d) w ciągu 30 minut – 5 pkt.
e) powyżej 30 minut – 0 pkt.

Ponieważ w takiej formule nie zostaną wyłonieni Zwycięzcy danego rajdu, nagrody etapowe będą przyznawane wg innego kryterium (ustalenia w tym zakresie zostaną podane przed startem rajdu).

3. Punkty za osiągnięte miejsce nie są przyznawane Uczestnikom:
a) posiadającym aktualną licencję zawodniczą (za wyjątkiem licencji Cyklosport, wydawanej osobom „uprawiającym kolarstwo hobbystycznie, w ramach wolnego czasu”),
b) posiadającym rowery elektryczne lub wspomagane dodatkowo w jakikolwiek inny sposób.

W imię zasad fair-play, w/w Uczestnicy powinni traktować przejazd Rajdu rekreacyjnie i nie brać aktywnego udziału w rywalizacji – ani na własny rachunek, ani dla osiągnięcia dobrego wyniku przez innego Uczestnika. W przypadku zajęcia miejsca punktowanego (np. 31-50), dla pozostałych Uczestników nie powstaje żadna dodatkowa tabela – te punkty nie są po prostu przyznawane.

W przypadku przestrzegania tych zasad, powyższe absolutnie nie wyklucza z możliwości udziału w Cyklu Grand Prix – za każdy bowiem start i prawidłowo ukończony etap taki Uczestnik otrzyma 50 pkt.

4. Punkty dodatkowe, punkty ujemne, kary, inne postanowienia
W zależności od przebiegu Zawodów, w gestii Organizatora (w tym na wniosek Sędziów, Uczestników czy osób trzecich) pozostaje możliwość skorygowania liczby przyznanych punktów. Takie działanie ma jednak charakter szczególny i może mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
a) nieukończenie bądź nieprawidłowe ukończenie rajdu – 0-15 pkt. (zamiast 25),
b) ukończenie rajdu w wersji MINI (jeśli została przewidziana) – 15 pkt. (zamiast 25),
c) prezentowanie postawy fair-play bądź inne zachowanie godne uhonorowania – do +10 pkt.,
d) prezentowanie niewłaściwej postawy, niesportowe zachowanie, łamanie zasad regulaminu, kodeksu drogowego etc. – do -10 pkt. lub odebranie punktów za osiągnięte miejsce,
e) zakłócanie przebiegu zawodów, utrudnianie pracy Organizatorom, ciężkie naruszenie regulaminu, kodeksu drogowego lub inne wyjątkowo niesportowe zachowanie – wykluczenie z Zawodów.

5. Klasyfikacja Generalna Grand Prix
Klasyfikacja Generalna powstaje na bieżąco, poprzez systematyczne sumowanie punktów przyznawanych podczas poszczególnych Rajdów.

Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie rajdów (od 1 do 16). Niemniej warunkiem zaliczenia do Klasyfikacji Generalnej jest uprawnienie do uczestnictwa w min. 25% zawodów zaplanowanych w ramach całorocznej edycji Grand Prix, tj. przynajmniej w 4 rajdach. Aby więc regularnie znajdować się na liście Klasyfikacji Generalnej, należy po etapach 1-4 mieć na koncie min. 1 start, po etapach 5-8 – min. 2 starty, po etapach 9-12 – min. 3 starty, a po etapach 13-16 – min. 4 starty. Oczywiście, większa liczba startów oznacza wyższe miejsce i większą szansę na sukces w całym cyklu Grand Prix.

Uczestnikom zarejestrowanym w ramach Pakietu Grand Prix udział w Klasyfikacji Generalnej przysługuje bez dodatkowych warunków.

W zależności od przebiegu Cyklu, Organizator może w ramach Klasyfikacji Generalnej dokonywać podziału na podklasyfikacje, np. ze względu na wiek czy płeć Uczestników.