Zasady Punktacji


Zasady Punktacji Cyklu GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem Przez Polskę”

(Edycja 2019)

 

W trakcie pojedynczego rajdu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznawane są za uczestnictwo (1) i za osiągnięte miejsce (2). W niektórych sytuacjach punkty mogą zostać przyznane dodatkowo, odebrane lub skorygowane (3, 4, 5).

Suma zebranych punktów przełoży się na miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix. Warunkiem zaliczenia do Klasyfikacji Generalnej jest udział w min. 25% rajdów organizowanych w ramach całorocznej Edycji (6).

1. Punkty za uczestnictwo
Co do zasady, za wzięcie udziału i prawidłowe ukończenie rajdu przyznawane jest łącznie 50 punktów:
a) start – 25 pkt.,
b) prawidłowe ukończenie rajdu – 25 pkt.

Ponieważ jednak zdarzają się sytuacje losowe (awarie, złe samopoczucie, pomylenie trasy itp.) mogą też zostać przyznane punkty za nieukończenie, nieprawidłowe ukończenie lub ukończenie w wersji MINI – por. 3a i 3b) poniżej.

2. Punkty za osiągnięte miejsce przyznawane są wyłącznie Uczestnikom, którzy przejechali i ukończyli rajd w sposób prawidłowy. Bez względu na ilość startujących punkty wynoszą:
a) miejsce 1 – 50 pkt.
b) miejsce 2 – 45 pkt.
c) miejsce 3 – 40 pkt.
d) miejsce 4 – 35 pkt.
e) miejsce 5 – 30 pkt.
f) miejsca 6-10 – 25 pkt.
g) miejsca 11-15 – 20 pkt.
h) miejsca 16-20 – 15 pkt.
i) miejsca 21-30 – 10 pkt.
j) miejsca 31-50 – 5 pkt.
k) miejsca 51 i poniżej – 0 pkt.

2’. W zależności od panujących warunków, okoliczności i aktualnej danego dnia sytuacji, dopuszcza się możliwość rozegrania rajdu w formule „GranTurismo”, która ma charakter wspólnego przejazdu trasy. Wówczas punkty nie są przyznawane za osiągnięte miejsce, a w zależności od upływu czasu przejechania linii mety w stosunku do pierwszego Uczestnika (Uczestników):
a) w ciągu 5 minut – 25 pkt.
b) w ciągu 15 minut – 15 pkt.
d) w ciągu 30 minut – 5 pkt.
e) powyżej 30 minut – 0 pkt.

Ponieważ w takiej formule nie zostaną wyłonieni Zwycięzcy danego rajdu, nagrody etapowe będą przyznawane wg innego kryterium (ustalenia w tym zakresie zostaną podane przed startem rajdu).

3. Punkty dodatkowe, punkty ujemne, kary, inne postanowienia
W zależności od przebiegu Zawodów, w gestii Organizatora (w tym na wniosek Sędziów, Uczestników czy osób trzecich) pozostaje możliwość skorygowania liczby przyznanych punktów. Takie działanie ma jednak charakter szczególny i może mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
a) nieukończenie bądź nieprawidłowe ukończenie rajdu – 0-15 pkt. (zamiast 25),
b) ukończenie rajdu w wersji MINI (jeśli została przewidziana) – 15 pkt. (zamiast 25),
c) prezentowanie postawy fair-play bądź inne zachowanie godne uhonorowania – do +10 pkt.,
d) prezentowanie niewłaściwej postawy, niesportowe zachowanie, łamanie zasad regulaminu, kodeksu drogowego etc. – do -10 pkt. lub odebranie punktów za osiągnięte miejsce,
e) zakłócanie przebiegu zawodów, utrudnianie pracy Organizatorom, ciężkie naruszenie regulaminu, kodeksu drogowego lub inne wyjątkowo niesportowe zachowanie – wykluczenie z Zawodów.

4. Uczestnicy posiadający rowery elektryczne lub wspomagane dodatkowo w jakikolwiek inny sposób nie mogą brać udziału w sportowej rywalizacji (punkty za osiągnięte miejsce nie są przyznawane). W imię zasad fair-play – ich uczestnictwo powinno mieć charakter rekreacyjny.

5. Uczestnicy posiadający licencję zawodniczą (np. masters, cyklosport) także powinni uwzględnić rekreacyjny charakter Zawodów – tym bardziej, że podlegają pewnym ograniczeniom. W przypadku zajęcia czołowej lokaty, w otwartej klasyfikacji końcowej Rajdu będą przesuwani na koniec grupy, w której przyjechali na metę (przynajmniej poza podium). Niemniej w sytuacji zajęcia któregoś z trzech pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni okolicznościowym upominkiem oraz uhonorowani wraz ze Zwycięzcami Rajdu.

6. Klasyfikacja Generalna Grand Prix
Klasyfikacja Generalna powstaje na bieżąco, poprzez systematyczne sumowanie punktów przyznawanych podczas poszczególnych Rajdów.

Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie rajdów (od 1 do 16). Niemniej warunkiem zaliczenia do Klasyfikacji Generalnej jest uprawnienie do uczestnictwa w min. 25% zawodów zaplanowanych w ramach całorocznej edycji Grand Prix, tj. przynajmniej w 4 rajdach. Aby więc regularnie znajdować się na liście Klasyfikacji Generalnej, należy po etapach 1-4 mieć na koncie min. 1 start, po etapach 5-8 – min. 2 starty, po etapach 9-12 – min. 3 starty, a po etapach 13-16 – min. 4 starty. Oczywiście, większa liczba startów oznacza wyższe miejsce i większą szansę na sukces w całym cyklu Grand Prix.

Uczestnikom zarejestrowanym w ramach Pakietu Grand Prix udział w Klasyfikacji Generalnej przysługuje bez dodatkowych warunków.

W zależności od przebiegu Cyklu, Organizator może w ramach Klasyfikacji Generalnej dokonywać podziału na podklasyfikacje, np. ze względu na wiek, płeć czy „charakterystykę” Uczestników.