Regulamin zawodów


REGULAMIN ZAWODÓW

GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” – Edycja I, 2017

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

I. Nazwa wydarzenia
GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę”

II. Charakter i formuła
Cykl rajdów dla amatorów kolarstwa szosowego i miłośników jazdy na rowerze

III. Czas i miejsce
Teren całej Polski, VI-IX 2017 r. (zgodnie z przygotowanym Harmonogramem)

IV. Cel
⇒ promowanie zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności fizycznej,
⇒ konsekwentna popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,
⇒ połączenie idei współzawodnictwa i rekreacji poprzez organizowanie sportowej rywalizacji na terenach atrakcyjnych przyrodniczo,
⇒ odkrywanie walorów turystycznych, różnorodności oraz wyjątkowości krain i regionów Polski – również na tle obszarów zagranicznych,
⇒ promowanie zasad fair-play w sporcie powszechnym i turystyce.

V. Oficjalna strona Zawodów i kontakt
www.rajdydlafrajdy.pl  /  info@rajdydlafrajdy.pl

VI. Organizator
RBK Sports & Management Karol Koneczny
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
Numer rachunku bankowego: PL 46 1140 2004 0000 3402 7662 7528 (mBank)

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja eRBeKa

VII. Pojęcia i definicje
1. W niniejszym Regulaminie oraz pozostałych dokumentach i materiałach organizacyjnych używane są różne terminy i określenia o podobnym bądź tożsamym znaczeniu, np. Uczestnik / Zawodnik, Udział / Uczestnictwo / Rywalizacja, Zapisy / Rejestracja, Zawody / Impreza / Wydarzenie, Cykl / Edycja, Rajd / Etap / Zawody, etc. Określenia te mogą być stosowane zamiennie, zgodnie z ich powszechnym znaczeniem, bez wynikających z tego szczególnych konsekwencji.

2. Natomiast pod pojęciem STRON rozumie się Organizatora oraz osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację zawodów, Uczestników, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Trzecie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

I. GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” jest wydarzeniem ogólnodostępnym, niemniej do wzięcia udziału należy spełnić kilka warunków:
⇒ wypełnić formularz rejestracyjny,
⇒ uregulować opłatę startową,
⇒ posiadać sprawny technicznie rower oraz kask sztywny,
⇒ posiadać sprawne urządzenie do przesyłania sygnału GPS (np. telefon komórkowy),
⇒ mieć ukończone 18 lat (Niepełnoletni mogą startować za zgodą Rodziców ORAZ pod opieką innego dorosłego Uczestnika)
⇒ posiadać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego (Niepełnoletnich obowiązuje karta rowerowa),
⇒ w dniu Rajdu okazać aktualny dokument tożsamości i zaświadczyć brak przeciwwskazań zdrowotnych.

II. Ograniczenia w uczestnictwie i wyłączenie z rywalizacji sportowej
1. Ponieważ w aspekcie rywalizacji sportowej niniejsze Zawody dedykowane są osobom uprawiającym kolarstwo hobbystycznie, dlatego wprowadza się pewne ograniczenia wobec Uczestników, którzy posiadają:
a) aktualną licencję zawodniczą (za wyjątkiem licencji Cyklosport),
b) rowery wspomagane elektrycznie lub w jakikolwiek inny sposób.
W imię zasad fair-play, w/w Uczestnicy powinni traktować przejazd Rajdu wyłącznie rekreacyjnie, albowiem nie mogą brać aktywnego udziału w rywalizacji sportowej – ani na własny rachunek, ani dla osiągnięcia dobrego wyniku przez innego Uczestnika.

2. Przestrzeganie powyższego warunku pozwala natomiast na udział w punktacji generalnej Grand Prix (zasady punktacji opisane są szczegółowo w osobnym regulaminie).

3. Organizator zastrzega, że na okoliczność posiadania licencji będzie prowadzona weryfikacja zgodności – podanie przez Uczestnika nieprawdy skutkuje dyskwalifikacją i poinformowaniem federacji macierzystej (PZKol).

III. Rejestracja
Rejestracja dostępna jest przez stronę www.rajdydlafrajdy.pl. Zgłoszenia są każdorazowo weryfikowane przez Organizatora, m.in. pod kątem dostępności miejsc / maksymalnej ilości Uczestników. Czas weryfikacji nie powinien przekroczyć 48h, a odpowiedź przesyłana jest zwrotnie poprzez e-mail (proszę również sprawdzać folder SPAM). W odpowiedzi tej znajdą się dalsze informacje dotyczące organizowanego wydarzenia, instrukcje oraz inne ustalenia – w zależności od danych przesłanych w zgłoszeniu.

IV. Opłata Startowa
1. Opłata Startowa powinna być wniesiona przelewem na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji zwrotnej (liczy się data wpływu środków, później rezerwacja przepada).

2. W miarę wolnych miejsc, możliwe jest również dokonanie opłaty w dniu zawodów – gotówką, bezpośrednio u Organizatora.

3. Opłata Startowa wynosi:
a) 75 zł – opłata za udział w pojedynczym Rajdzie,
b) 300 zł – Pakiet Grand Prix (obejmuje 4 starty i „bonusy”).

4. W ramach Opłaty Startowej Uczestnik otrzymuje:
⇒ zorganizowany przejazd po wytyczonej i oznaczonej trasie,
⇒ pakiet startowy (numer startowy „na własność” oraz upominek),
⇒ wsparcie techniczno-organizacyjne,
⇒ możliwość uzupełnienia energii po ok. 2/3 trasy (przykładowy zestaw: woda/napój, batonik, banan),
⇒ świetną zabawę i możliwość sportowej rywalizacji,
⇒ atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla najszybszych Zawodników.

5. Pakiet Grand Prix obejmuje dodatkowo:
⇒ gwarancję udziału w klasyfikacji generalnej Grand Prix,
⇒ prawo do 4 dowolnie wybranych startów w ramach Edycji rocznej,
⇒ rabat 20% na kolejne starty,
⇒ pierwszeństwo w zapisach (a nawet gwarancję startu – pod warunkiem zgłoszenia min. 6 tygodni przed datą wybranego rajdu),
⇒ prawo wyboru numeru startowego (jednego na całą Edycję, z możliwością prolongaty na kolejne),
⇒ „duży” upominek startowy,
⇒ pamiątkowy medal po zakończeniu całej Edycji,
⇒ wartościowe nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla Zawodników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w końcowej Klasyfikacji Generalnej.

6. Oprócz wymienionych powyżej, mogą mieć miejsce świadczenia dodatkowe, które na poszczególnych etapach mogą się różnić – nie mogą jednak stanowić przedmiotu roszczeń wobec Organizatora.

7. Uczestnikom przysługuje prawo do rezygnacji ze startu. Jeśli zostanie to zgłoszone min. 14 dni przed terminem startu, wniesiona opłata zostanie zwrócona. Dla posiadaczy pakietu Grand Prix jest to odpowiednio 14 dni przed pierwszym startem (dla całej opłaty) lub 72h przed startem danego rajdu (wówczas prawo startu zostaje przeniesione na inny etap).

V. Wyposażenie Zawodnika
1. ROWER – musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden hamulec oraz nie może zawierać elementów stanowiących potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników (kierownice czasowe, „lemondki”, rogi czy inne wystające elementy). Nie ma wymogu posiadania roweru szosowego, aczkolwiek ze względu na charakter Rajdów – taki jest rekomendowany.

2. KASK SZTYWNY – stanowi obowiązkowy element wyposażenia nie tylko na starcie, ale w trakcie całego przejazdu (pod rygorem kary czasowej, punktowej, lub dyskwalifikacji).

3. URZĄDZENIE GPS (telefon, licznik, nawigacja rowerowa) – ze względu na stosowane metody pomiaru czasu i monitorowania sytuacji na trasie Rajdu, Uczestnicy biorący udział w rywalizacji czasowej i punktowej zobowiązani są do rejestracji śladu GPS trasy swojego przejazdu (pod rygorem nieuznania czasu i nieprzyznania punktów za osiągnięte miejsce). W przypadku nie posiadania takiego urządzenia, istnieje możliwość wypożyczenia go od Organizatora, co należy ustalić podczas Rejestracji.
Dodatkowo, oprócz funkcji pomiarowo-kontrolnych, urządzenie GPS pozwoli Uczestnikom na korzystanie z mapy Rajdu, która w tym celu zostanie przygotowana i udostępniona przez Organizatora na stronie Zawodów.

VI. W dniu Rajdu:
1. Uczestnicy dokonują rejestracji na liście startowej. W tym celu należy pojawić się na miejscu startu 30-90 minut przed godziną startu podaną w Programie Rajdu, a następnie okazać Organizatorowi aktualny dokument tożsamości i podpisać listę startową wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

2. W przypadku osób NIEPEŁNOLETNICH wymagana jest pisemna zgoda Rodzica lub Opiekuna Prawnego, karta rowerowa oraz wskazanie Opiekuna podczas Rajdu. Takim Opiekunem może zostać osoba, która: ukończyła 24 lata, jest Uczestnikiem Rajdu oraz wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie opieki nad Niepełnoletnim.

3. Otrzymany przy podpisaniu listy startowej numer startowy należy przymocować w taki sposób, aby był dobrze widoczny.

 

§ 3. ZASADY I WARUNKI ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Rajdy odbywają się w otwartym ruchu drogowym, co wymaga od Uczestników znajomości i bezwzględnego przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, zachowania zasady ograniczonego zaufania oraz zwiększonej ostrożności, szczególnie podczas jazdy w kolumnie rowerowej, wyprzedzania (ale również bycia wyprzedzanym), na odcinkach trudniejszych technicznie (zjazdy, zwężenia), w rejonie skrzyżowań czy w rejonie ruchu pieszych. Należy poruszać się prawą stroną jezdni, a wyprzedzać lewą.

2. Ponieważ bezpieczeństwo Uczestników jest priorytetowe, pod rygorem dyskwalifikacji zabrania się zachowań stwarzających zagrożenie kolizji czy wypadku, w szczególności manewrów nagłych (zajeżdżanie drogi, hamowanie), przepychania, przekraczania osi jezdni (jazdy „pod prąd”), jazdy po chodnikach, nieustąpienia pierwszeństwa, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, etc.

Rygorem dyskwalifikacji objęte są również wszelkie próby wykorzystania sytuacji drogowej do stworzenia sobie przewagi względem współuczestników. Przez obszary wzmożonego ruchu pieszych, skrzyżowania, miejsca zmiany kierunku jazdy należy przejeżdżać przestrzegając przepisów kodeksu drogowego i z zachowaniem maksymalnej ostrożności zarówno względem współuczestników, jak i pozostałych użytkowników dróg. Elementy sportowej rywalizacji (takie jak np. inicjowanie ucieczek czy narzucanie wysokiego tempa jazdy) dopuszczalne są WYŁĄCZNIE z zachowaniem zasad fair-play i w obiektywnie bezpiecznych warunkach.

3. Zabrania się korzystania z pomocy pojazdów towarzyszących w czasie jazdy. W przypadku awarii bądź podobnego zdarzenia, dopuszcza się wsparcie pojazdu innego niż Organizatora, ale wymaga to bezpiecznego zatrzymania się na poboczu, a pojazd towarzyszący nie może w żaden sposób ingerować czy zakłócać przejazdu pozostałych Uczestników.

4. Podczas sprintu finiszowego Zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

5. Trasa Rajdu projektowana i przygotowana jest w taki sposób, aby okoliczności otwartego ruchu drogowego nie były specjalnie uciążliwe ani dla Uczestników rajdu, ani dla innych użytkowników dróg. Ponadto dopuszcza się możliwość, że niektóre odcinki trasy będą rozgrywane w ruchu ograniczonym bądź zamkniętym. Ustalenia w tym zakresie będą przekazywane Uczestnikom na bieżąco, przed startem poszczególnych etapów.

6. Trasa Rajdu wytyczona jest drogami asfaltowymi o możliwie najlepszej jakości nawierzchni. Należy jednak przyjąć, że będą się też zdarzać odcinki w pogorszonym stanie.

7. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z mapą zawodów i poruszać tylko po wytyczonej trasie.

8. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać po sobie śmieci.

9. Zakończenie Rajdu następuje po minięciu mety przez ostatniego z Uczestników, albo po przekroczeniu limitu czasowego. W zależności od przebiegu Rajdu i warunków na trasie, limit ten będzie wynosił 150-200% czasu osiągniętego przez Zawodnika, który jako pierwszy prawidłowo ukończył dany etap. Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasowym może zostać sklasyfikowany jako ten, który etapu nie ukończył, lub ukończył go nieprawidłowo.

10. W przypadku decyzji o wycofaniu się w trakcie Zawodów Uczestnik proszony jest powiadomić o tym fakcie Organizatora.

 

§ 4. POMIAR CZASU

Ze względu na wieloetapowy i rozłożony w czasie charakter Zawodów, Organizator przewiduje możliwość stosowania różnych metod pomiaru czasu (łącznie bądź zamiennie), m.in.:
⇒ klasycznej – na podstawie różnicy czasu odnotowanego na starcie i na mecie,
⇒ elektronicznej – za pomocą chipów zainstalowanych w numerach startowych i bramek pomiarowych zlokalizowanych na starcie, na mecie i w punktach kontrolnych,
⇒ geolokalizacyjnej – na podstawie sygnału przekazywanego za pomocą urządzenia GPS, wgranej trasy przejazdu i aplikacji służącej do odczytu śladu trasy oraz wyników.

Stosowanie pomiaru czasu ma przede wszystkim charakter pomocniczy i weryfikacyjny – o osiągniętym miejscu decyduje bowiem kolejność przejazdu przez linię mety.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość zastosowania pomiaru czasu jako metody ustalenia kolejności wyników – w takich przypadkach będzie to osobno komunikowane przed startem danego Rajdu.

 

§ 5. ZASADY PUNKTACJI I WYNIKI

1. O klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu decyduje kolejność przejazdu przez linię mety (za wyjątkiem Rajdów, gdzie o kolejności decyduje osiągnięty czas przejazdu – por. §4 powyżej).

2. O klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix decyduje suma punktów zdobytych za udział oraz za miejsca osiągnięte w poszczególnych Rajdach.

3. Osiągnięte wyniki weryfikowane są przez Komisję Sędziowską (uwzględnia ona ewentualne kary, wykluczenia, odwołania) i podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora.

4. Wyniki, tabele i klasyfikacje publikowane są na stronie Zawodów.

5. Pełne zasady punktacji przedstawione są szczegółowo w osobnym regulaminie.

 

§ 6. NAGRODY

Organizator przewiduje 3 zasadnicze kategorie nagród:

1. upominki w ramach „pakietu startowego”, pamiątkowe medale za ukończenie Grand Prix (min. 4 Rajdy) oraz różne nagrody i upominki dodatkowe – zarówno „etapowe”, jak i przygotowane z okazji zakończenia całej Edycji,

2. nagrody „etapowe” – za zajęcie czołowego miejsca w poszczególnych Rajdach:
za zajęcie I miejsca – o wartości 350 zł
za zajęcie II miejsca – o wartości 250 zł
za zajęcie III miejsca – o wartości 150 zł

3. nagrody główne – za zajęcie I, II i III miejsca w klasyfikacji generalnej Grand Prix:
za zajęcie I miejsca – o wartości 3.500 zł
za zajęcie II miejsca – o wartości 2.500 zł
za zajęcie III miejsca – o wartości 1.500 zł

Wszystkie nagrody mają charakter rzeczowy, najczęściej w postaci odzieży, akcesoriów i sprzętu sportowo-turystycznego. Nagrody „etapowe” mogą się różnić w poszczególnych Rajdach. Podane wartości mają charakter przybliżony, a Stronom nie przysługuje wyrównanie pieniężne do pełnej kwoty (dopłata czy niedopłata).

 

§ 7. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane personalne i oświadczenie dotyczące stanu zdrowia zawarte w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz różnymi czynnikami ryzyka – w tym ryzyka wypadku i jego konsekwencji fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tym samym Uczestnik oświadcza, że w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób w jego imieniu zaangażowanych w przeprowadzenie i organizację zawodów.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Organizatorowi oraz osobom trzecim. Uczestnicy nie są dodatkowo ubezpieczeni przez Organizatora – ubezpieczenie OC/NW nie jest obowiązkowe, aczkolwiek zalecane.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika, osób mu towarzyszących lub osób trzecich. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu Uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

6. Organizator oraz wszystkie osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w czasie zawodów zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz korzystanie w celach informacyjnych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie swoich danych osobowych podczas ogłaszania wyników oraz ich publikacji na stronie Zawodów, a także na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach takich jak galerie zdjęć, video czy relacje z Rajdów.

2. Cykl Grand Prix Amatorów na Szosie odbywa się według ustalonego harmonogramu Edycji rocznej. W wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, ekstremalne warunki atmosferyczne, krytyczne przeszkody techniczno-organizacyjne) poszczególne etapy mogą być odwołane lub przesunięte na inny termin. W takim przypadku Uczestnikom przysługuje zwrot opłaty startowej lub przeniesienie jej na inny termin.

3. Mając na uwadze cel i charakter Zawodów, Uczestnicy proszeni są o przyjazne i kulturalne zachowanie, prezentowanie postawy fair-play oraz współtworzenie rekreacyjno-sportowej atmosfery. Przypadki niesportowego zachowania będą kwitowane przyspieszonym podziękowaniem za udział w imprezie.

4. Wszelkie interpretacje tego i pozostałych regulaminów oraz decyzje w sprawach spornych Organizator zobowiązuje się podejmować w duchu sportowej rywalizacji, z uwzględnieniem okoliczności, argumentów Stron oraz racjonalnych przesłanek, a w konsekwencji – w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Uczestników. Uczestnicy proszeni są o uszanowanie tych decyzji.

 

Kraków, 24 maja 2017 r.
RBK Sports & Management