Regulamin zawodów


REGULAMIN ZAWODÓW

GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” – Edycja III, 2019

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

I. Nazwa wydarzenia
GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę”

II. Charakter i formuła
Cykl rajdów dla amatorów kolarstwa szosowego i miłośników jazdy na rowerze. Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny, co oznacza, że najważniejsza jest wspólna zabawa i przyjazna atmosfera, a szybkość i rywalizacja mają drugorzędne znaczenie.

III. Czas i miejsce
Teren całej Polski, IV-IX 2019 r. (zgodnie z przygotowanym Harmonogramem)

IV. Cel
⇒ współdzielenie rowerowych pasji,
⇒ konsekwentna popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,
⇒ połączenie idei współzawodnictwa i rekreacji poprzez organizowanie sportowej rywalizacji na terenach atrakcyjnych przyrodniczo,
⇒ odkrywanie walorów turystycznych, różnorodności oraz wyjątkowości krain i regionów Polski – również na tle obszarów zagranicznych,
⇒ promowanie zasad fair-play w sporcie powszechnym i turystyce,
⇒ promowanie zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności fizycznej.

V. Oficjalna strona Zawodów i kontakt
www.rajdydlafrajdy.pl  /  info@rajdydlafrajdy.pl

VI. Organizator
RBK Sports & Management Karol Koneczny
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
(nr rachunku bankowego: 46 1140 2004 0000 3402 7662 7528)

Współorganizatorem Cyklu jest Fundacja eRBeKa

VII. Pojęcia i definicje
1. W niniejszym Regulaminie oraz pozostałych materiałach organizacyjnych używane są różne terminy o podobnym bądź tożsamym znaczeniu, np. Uczestnik / Zawodnik, Udział / Uczestnictwo, Zapisy / Rejestracja, Zawody / Impreza / Wydarzenie, Cykl / Edycja, Rajd / Etap, etc. Określenia te mogą być stosowane zamiennie, zgodnie z ich powszechnym znaczeniem, bez wynikających z tego szczególnych konsekwencji.

2. Natomiast pod pojęciem STRON rozumie się Organizatora oraz osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację zawodów, Uczestników, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Trzecie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

I. GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” jest wydarzeniem ogólnodostępnym, niemniej do wzięcia udziału należy spełnić kilka warunków:
⇒ wypełnić formularz rejestracyjny,
⇒ uregulować opłatę startową,
⇒ posiadać sprawny technicznie rower oraz kask sztywny,
⇒ mieć ukończone 18 lat (Niepełnoletni mogą startować za zgodą Rodziców ORAZ pod opieką innego dorosłego Uczestnika)
⇒ posiadać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego (Niepełnoletnich obowiązuje karta rowerowa),
⇒ w dniu Rajdu okazać aktualny dokument tożsamości i zaświadczyć brak przeciwwskazań zdrowotnych.

II. Rejestracja
Rejestracja dostępna jest przez platformę www.protimer.pl, a jej prawidłowe przeprowadzenie potwierdzane jest wiadomością e-mail (prosimy sprawdzać SPAM). Dokonanie zgłoszenia oznacza wstępną rezerwację miejsca na Liście Startowej, natomiast potwierdzenie tego miejsca uzależnione jest od wniesienia opłaty startowej.

W ramach jednego Rajdu obowiązuje limit 150 Uczestników.

III. Opłata Startowa
1. Opłatę Startową należy wnieść za pomocą serwisu płatności elektronicznych, albo przelewem na rachunek bankowy nr 46 1140 2004 0000 3402 7662 7528 (wówczas w tytule należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę wybranego województwa).

2. Kolejność wpływu środków może decydować o kolejności na starcie w ramach wybranej Grupy Startowej (por. § 3). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości Uczestników w ramach danej Grupy Startowej.

3. W miarę wolnych miejsc, możliwe jest również dokonanie opłaty w dniu zawodów.

4. Opłata Startowa wynosi:
a) za udział w pojedynczym Rajdzie:
– 80 zł => opłata standardowa,
– 60 zł => „wczesne płatności”, tj. dla opłat wniesionych na min. 45 dni przed startem,
– 100 zł => w dniu Rajdu;
b) za Pakiet Grand Prix: 240 zł (obejmuje 4 starty i „bonusy”),
c) za udział w drugim i kolejnych rajdach (bez ponownego przydzielenia pakietu startowego):
– 60 zł => dla Uczestników „jednorazowych”,
– 50 zł => dla Uczestników Grand Prix (licząc od 5. startu).

5. W ramach Opłaty Startowej Uczestnik otrzymuje:
⇒ pakiet startowy (numer oraz upominek startowy),
⇒ zorganizowany przejazd po wytyczonej i oznaczonej trasie,
⇒ świetną zabawę i możliwość sportowej rywalizacji,
⇒ elektroniczny pomiar czasu wraz z powiadomieniem sms o wyniku,
⇒ wsparcie techniczno-organizacyjne,
⇒ bufet po ok. 2/3 trasy (przykładowy zestaw: woda/napój, batonik, banan),
⇒ posiłek regeneracyjny po zakończeniu rajdu,
⇒ pamiątkowy medal,
⇒ atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia – nie tylko dla najszybszych Zawodników!
⇒ dostęp do bogatej kolekcji zdjęć, a także filmików.

6. Pakiet Grand Prix obejmuje dodatkowo:
⇒ gwarancję udziału w klasyfikacji generalnej Grand Prix,
⇒ prawo do 4 dowolnie wybranych startów w ramach Edycji rocznej (z możliwością przenoszenia niewykorzystanych startów),
⇒ rabat na kolejne starty,
⇒ pierwszeństwo w Grupach Startowych (por. § 3),
⇒ prawo wyboru numeru startowego (jednego na całą Edycję, z możliwością prolongaty na kolejne),
⇒ pamiątkowy medal indywidualny po zakończeniu całej Edycji,
⇒ wartościowe nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla Zawodników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w końcowej Klasyfikacji Generalnej.

7. Oprócz wymienionych powyżej, mogą mieć miejsce świadczenia dodatkowe, które podczas poszczególnych rajdów mogą się różnić.

8. Uczestnikom przysługuje prawo do rezygnacji ze startu. Jeśli zostanie to zgłoszone min. 14 dni przed terminem startu, wniesiona opłata zostanie zwrócona.

IV. Wyposażenie Zawodnika
1. ROWER – musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden hamulec oraz nie może zawierać elementów stanowiących zagrożenie dla innych Uczestników. Nie ma wymogu posiadania roweru szosowego, aczkolwiek ze względu na charakter Rajdów – taki jest rekomendowany.

2. KASK SZTYWNY – stanowi obowiązkowy element wyposażenia nie tylko na starcie, ale w trakcie całego przejazdu (pod rygorem kary czasowej, punktowej, lub dyskwalifikacji).

V. W dniu Rajdu:
1. Uczestnicy odbierają pakiety startowe i – po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości – podpisują się na liście startowej (co jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych). W tym celu należy pojawić się na miejscu startu 45-120 minut przed godziną startu podaną w Programie Rajdu.

2. W przypadku osób NIEPEŁNOLETNICH wymagana jest pisemna zgoda Rodzica lub Opiekuna Prawnego, karta rowerowa oraz wskazanie Opiekuna podczas Rajdu. Takim Opiekunem może zostać osoba, która: ukończyła 24 lata, jest Uczestnikiem Rajdu oraz wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie opieki nad Niepełnoletnim.

3. Otrzymany numer startowy należy przymocować z przodu przed kierownicą – tak, aby był dobrze widoczny. Otrzymany chip do pomiaru czasu należy zamontować na sztycy podsiodłowej lub w inny sposób wskazany przez Obsługę.

VI. Ograniczenia w uczestnictwie i rywalizacji sportowej
1. Ponieważ w aspekcie rywalizacji sportowej niniejsze Zawody dedykowane są osobom uprawiającym kolarstwo hobbystycznie, dlatego wprowadza się pewne ograniczenia wobec Uczestników, którzy posiadają:
a) aktualną licencję zawodniczą,
b) rowery wspomagane elektrycznie lub w jakikolwiek inny sposób.
W imię zasad fair-play, w/w Uczestnicy powinni uszanować charakter Zawodów – tym bardziej, że nie będą uwzględniani w rywalizacji o czołowe lokaty w otwartej klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu (zasady punktacji opisane są szczegółowo w osobnym regulaminie).

2. Powyższe nie wyklucza z otrzymania nagród specjalnych czy dodatkowych, jak również z udziału w punktacji generalnej Grand Prix.

3. Podanie przez Uczestnika podczas rejestracji nieprawdy w przedmiotowym zakresie powoduje skutki o charakterze cywilno-prawnym – w pierwszej kolejności dyskwalifikację oraz poinformowanie organizacji wydającej licencję.

 

§ 3. CHARAKTER I FORMUŁA RAJDÓW

1. Rajdy rozgrywane w ramach Cyklu mają charakter sportowo-rekreacyjny i krajoznawczy. Nie są to regularne wyścigi, dlatego pierwiastek sportowej rywalizacji czy chęć zwycięstwa nie powinny przesłaniać idei czerpania frajdy ze wspólnej jazdy na rowerze. Jest to o tyle istotne, że organizacja i przeprowadzenie Rajdów przygotowane jest właśnie pod tym kątem. Aby więc impreza jak najlepiej się udała, Uczestnicy proszeni są o uwzględnienie jej charakteru i dopasowanie do jej specyfiki.

2. Ze względu na przepisy ruchu drogowego, przewidywany jest podział na Grupy Startowe – zgodnie z wyborem podanym w formularzu zgłoszeniowym. W razie potrzeby utworzenia podgrup – kwalifikowanie odbędzie się na podstawie kolejności wpisywania na listy startowe (tj. wniesienia opłaty startowej). Grupy będą puszczane na trasę w niewielkich odstępach czasowych, w następującej kolejności: Uczestnicy GrandPrix F-S => Frajdowcy-Szybkościowcy => Uczestnicy GrandPrix ZF => Zapaleni Frajdowcy => Uczestnicy GrandPrix FR => Frajdowcy Rekreacyjni.

Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę, że kolejność wyjazdu na trasę nie powinna mieć większego wpływu na końcowe wyniki – Organizatorzy dołożą starań, by w miarę upływu dystansu Uczestnicy jadący w podobnym tempie mieli okazję się przegrupować i połączyć (posłuży temu m.in. obowiązkowy postój na Bufecie, ewentualnie wykorzystanie któregoś z punktów kontrolnych trasy). W założeniu leży bowiem umożliwienie finiszu w warunkach jak w zawodach ze startu wspólnego.

Równocześnie może się okazać, że Uczestnika czy Grupę zatrzyma sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, roboty drogowe, ale również zwykła awaria roweru – na różne sytuacje należy być przygotowanym, ale nie na wszystkie jest gotowe rozwiązane.

 

§ 4. ZASADY I WARUNKI ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Rajdy odbywają się w otwartym ruchu drogowym, co wymaga od Uczestników znajomości i bezwzględnego przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, zachowania zasady ograniczonego zaufania oraz zwiększonej ostrożności, szczególnie podczas jazdy w kolumnie rowerowej, wyprzedzania (ale również bycia wyprzedzanym), na odcinkach trudniejszych technicznie (zjazdy, zwężenia), w rejonie skrzyżowań czy w rejonie ruchu pieszych. Należy poruszać się prawą stroną jezdni, a wyprzedzać lewą.

2. Ponieważ bezpieczeństwo Uczestników jest priorytetowe, pod rygorem dyskwalifikacji zabrania się zachowań stwarzających zagrożenie kolizji czy wypadku, w szczególności manewrów nagłych (zajeżdżanie drogi, hamowanie), przepychania, przekraczania osi jezdni (jazdy „pod prąd”), jazdy po chodnikach, nieustąpienia pierwszeństwa, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, etc.

Rygorem dyskwalifikacji objęte są również wszelkie próby wykorzystania sytuacji drogowej do stworzenia sobie przewagi względem współuczestników. Przez obszary wzmożonego ruchu pieszych, skrzyżowania, miejsca zmiany kierunku jazdy należy przejeżdżać przestrzegając przepisów kodeksu drogowego i z zachowaniem maksymalnej ostrożności zarówno względem współuczestników, jak i pozostałych użytkowników dróg. Elementy sportowej rywalizacji (takie jak np. inicjowanie ucieczek czy narzucanie wysokiego tempa jazdy) dopuszczalne są WYŁĄCZNIE z zachowaniem zasad fair-play i w obiektywnie bezpiecznych warunkach.

3. Zabrania się korzystania z pomocy pojazdów towarzyszących w czasie jazdy. W przypadku awarii bądź podobnego zdarzenia – ale również chęci pobrania dodatkowych napojów, jedzenia, wymiany odzieży itp. – dopuszcza się wsparcie pojazdu innego niż Organizatora, ale wymaga to bezpiecznego zatrzymania się na poboczu, a pojazd towarzyszący nie może w żaden sposób ingerować czy zakłócać przejazdu pozostałych Uczestników.

4. Podczas sprintu finiszowego Zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

5. Trasa Rajdu projektowana i przygotowana jest w taki sposób, aby okoliczności otwartego ruchu drogowego nie były specjalnie uciążliwe ani dla Uczestników rajdu, ani dla innych użytkowników dróg. Ponadto dopuszcza się możliwość, że niektóre odcinki trasy będą rozgrywane w ruchu ograniczonym bądź zamkniętym. Ustalenia w tym zakresie będą przekazywane Uczestnikom na bieżąco, przed startem poszczególnych etapów.

6. Trasa Rajdu wytyczona jest drogami asfaltowymi o możliwie najlepszej jakości nawierzchni. Należy jednak przyjąć, że będą się też zdarzać odcinki w pogorszonym stanie.

7. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z mapą zawodów i poruszać tylko po wytyczonej trasie. Mapa, opis i kluczowe punkty trasy dostępne są na www.rajdydlafrajdy.pl. Ponadto, na profilu RajdyDlaFrajdy.pl w aplikacji Strava udostępniane są mapy w wersji cyfrowej (pliki .gpx).

8. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać po sobie śmieci.

9. Zakończenie Rajdu następuje po minięciu mety przez ostatniego z Uczestników, albo po przekroczeniu limitu czasowego. W zależności od przebiegu Rajdu i warunków na trasie, limit ten będzie wynosił 150-200% czasu osiągniętego przez Zawodnika, który jako pierwszy prawidłowo ukończył dany etap. Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasowym może zostać sklasyfikowany jako ten, który etapu nie ukończył, lub ukończył go nieprawidłowo.

10. W przypadku decyzji o wycofaniu się w trakcie Zawodów Uczestnik proszony jest powiadomić o tym fakcie Organizatora wysyłając SMS na podany numer telefonu kontaktowego.

 

§ 5. POMIAR CZASU

Ze względu na wieloetapowy i rozłożony w czasie charakter Zawodów, Organizator przewiduje możliwość stosowania różnych metod pomiaru czasu (łącznie bądź zamiennie), m.in.:
⇒ klasycznej – na podstawie różnicy czasu odnotowanego na starcie i na mecie,
⇒ geolokalizacyjnej – na podstawie sygnału przekazywanego za pomocą urządzenia GPS, wgranej trasy przejazdu i aplikacji służącej do odczytu śladu trasy oraz wyników.
⇒ elektronicznej – np. za pomocą chipów sygnalizacyjnych i bramek pomiarowych zlokalizowanych na starcie, na mecie i w punktach kontrolnych,

W edycji 2019 podstawową metodą pomiaru czasu będzie pomiar elektroniczny wykonywany przez firmę ProTimer (www.protimer.pl). Niemniej stosowanie pomiaru czasu ma przede wszystkim charakter pomocniczy i weryfikacyjny – o osiągniętym miejscu decyduje bowiem kolejność przejazdu przez linię mety.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość zastosowania pomiaru czasu jako metody ustalenia kolejności wyników – w takich przypadkach będzie to osobno komunikowane przed startem danego Rajdu.

 

§ 6. ZASADY PUNKTACJI I WYNIKI

1. O klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu decyduje kolejność przejazdu przez linię mety (za wyjątkiem Rajdów, gdzie o kolejności decyduje osiągnięty czas przejazdu – por. §5 powyżej).

2. O klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix decyduje suma punktów zdobytych za udział oraz za miejsca osiągnięte w poszczególnych Rajdach.

3. Osiągnięte wyniki weryfikowane są przez Komisję Sędziowską (uwzględnia ona ewentualne kary, wykluczenia, odwołania) i podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora.

4. Wyniki i klasyfikacje publikowane będą na stronie Organizatora (www.rajdydlafrajdy.pl) oraz Wykonawcy pomiaru czasu (www.protimer.pl). Ponadto – pod warunkiem wprowadzenia podczas rejestracji poprawnego numeru telefonu – wynik indywidualny zostanie po rajdzie przesłany Uczestnikowi wiadomością SMS.

5. Pełne zasady punktacji przedstawione są szczegółowo w osobnym regulaminie.

 

§ 7. NAGRODY

Organizator przewiduje 3 zasadnicze kategorie nagród:

1. upominki w ramach „pakietu startowego” i pamiątkowe medale za pojedyncze Rajdy oraz pamiątkowe medale indywidualne za Klasyfikację Generalną (min. 4 Rajdy)

2. nagrody przyznawane w poszczególnych Rajdach:
a) za zajęcie miejsc I-III w kategorii „open”,
b) za zajęcie czołowych miejsc w dodatkowych kategoriach (np. w klasyfikacji Pań, Zapalonych Frajdowców, Frajdowców Rekreacyjnych),
c) upominki i wyróżnienia specjalne (np. dla Seniorów, dla Juniorów, fair play).

3. nagrody w klasyfikacji generalnej Grand Prix:
a) za zajęcie miejsc I-III:
I miejsce – o wartości 3.500 zł
II miejsce – o wartości 2.500 zł
III miejsce – o wartości 1.500 zł
b) upominki i wyróżnienia za zajęcie czołowych miejsc w dodatkowych kategoriach.

Wszystkie nagrody mają charakter rzeczowy, najczęściej w postaci odzieży, akcesoriów i sprzętu sportowo-turystycznego. Nagrody „etapowe” mogą się różnić w poszczególnych Rajdach.

W przypadku nagród głównych, podane wartości są przybliżone i uwzględniają kwotę podatku dochodowego od wygranych w zawodach sportowych w wysokości 10%. Istnieje możliwość zamiany tych nagród na nagrodę pieniężną, ale wówczas jej wartość ulega obniżeniu o 25%.

 

§ 8. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą. Podanie nieprawdy może skutkować dyskwalifikacją oraz powstaniem roszczeń cywilno-prawnych.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach – aktualność tych oświadczeń Uczestnik potwierdza podpisując się w dniu Rajdu na liście startowej. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz różnymi czynnikami ryzyka – w tym ryzyka wypadku i jego konsekwencji fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tym samym Uczestnik oświadcza, że w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób w jego imieniu zaangażowanych w przeprowadzenie i organizację zawodów.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Organizatorowi oraz osobom trzecim. Uczestnicy nie są dodatkowo ubezpieczeni przez Organizatora – ubezpieczenie OC/NW nie jest obowiązkowe, aczkolwiek zalecane.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika, osób mu towarzyszących lub osób trzecich. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu Uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

6. Organizator oraz wszystkie osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w czasie Rajdu zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz korzystanie w celach informacyjnych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Stosowanie przez Organizatora przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa osobny dokument.
Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie swoich danych osobowych podczas ogłaszania wyników oraz ich publikacji na stronach Zawodów, a także na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach takich jak galerie zdjęć, video czy relacje z Rajdów.

2. Cykl Grand Prix Amatorów na Szosie odbywa się według ustalonego harmonogramu Edycji rocznej. W wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, ekstremalne warunki atmosferyczne, krytyczne przeszkody techniczno-organizacyjne) poszczególne etapy mogą być odwołane lub przesunięte na inny termin. W takim przypadku Uczestnikom przysługuje zwrot opłaty startowej lub przeniesienie jej na inny termin.

3. Mając na uwadze cel i charakter Zawodów, Uczestnicy proszeni są o przyjazne i kulturalne zachowanie, prezentowanie postawy fair-play oraz współtworzenie rekreacyjno-sportowej atmosfery. Przypadki niesportowego zachowania będą kwitowane przyspieszonym podziękowaniem za udział w imprezie.

4. Wszelkie interpretacje tego i pozostałych regulaminów oraz decyzje w sprawach spornych Organizator zobowiązuje się podejmować w duchu sportowej rywalizacji, z uwzględnieniem okoliczności, argumentów Stron oraz racjonalnych przesłanek, a w konsekwencji – w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Uczestników. Uczestnicy proszeni są o uszanowanie tych decyzji.

Kraków, 11 kwietnia 2019 r.
RBK Sports & Management